درباره سایت سینما

سایت سینما فرهنگ کرمانشاه در ۲۹ آذر سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را تحت فروش اینترنتی بلیط همین سینما آغاز کرده است و در صورتی که از سایت خود سینما مشتریان بلیط خریداری کنند قیمت آن به جای ۱۰۰۰۰ تومان را ۸۰۰۰ تومان خریداری میکنند.این پورتال همواره جهت بهبود کیفیت و آسایش و راحتی همشهریان عزیز کوشش میکند.