درباره سایت سینما

سایت سینما فرهنگ کرمانشاه در ۲۹ آذر سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را تحت فروش اینترنتی بلیط همین سینما آغاز کرده است و در صورتی که از سایت خود سینما مشتریان بلیط خریداری کنند قیمت آن به جای ۱۵۰۰۰ تومان را ۱۲۰۰۰ تومان خریداری میکنند(بجز محاصبه قیمت مالیات بر ارزش افزوده ).این پورتال همواره جهت بهبود کیفیت و آسایش و راحتی همشهریان عزیز کوشش میکند.